Selection click

Класа

AC3 / 31 – Погодни за тешка употреба во домашни и лесна употреба во јавни средини.

Димензија

1382 x 195 x 6 — (3,23 м² – количина во пакет за декорите 1611, 8781)

1382 x 195 x 7 — (2,96 м² – количина во пакет за декор 709)

Цена (м²)

400 — за декорите 1611, 8781

460 — за декор 709

Паркет лајсна Погледни модел К40

1611

1611

8781

8781

709

709