Ламинатен под / 6mm - AC3 / 31

Ограничени количини

Класа

AC3 / 31 – Погодни за тешка употреба во домашни и лесна употреба во јавни средини.

Димензија

1382 x 195 x 6 — (3,23 м² – количина во пакет за декорите 1611, 8781)

Цена (м²)

400