Премиум АБС траки / Топол воздух

Производител Шифра Цена на АБС трака + услуга (ден.)
23/1 23/0.8
Рехау – Германија 140342 150
Суртеко – Германија 82W4 150