Премиум АБС траки / Топол воздух

Производител Шифра Цена на АБС трака + услуга (ден.)
23/1 45/1
Рехау – Германија 140349 150 190
Суртеко – Германија 23W4 150